Zoe apskaitos tarnyba

Apskaitos tarnyba, kaip ûkio subjektas, teikia paslaugas apskaitos forma, palaikydama þmogiðkøjø iðtekliø ir darbo uþmokesèio apskaitos dokumentus. Ðios paslaugos teikia darbà kitiems finansiniams subjektams, taip pat ámonëms ir asmenims.Sudarydamas sutartá, rangovas, ty apskaitos tarnyba, vykdo pareigas, susijusias su mokesèiø ástatymø, darbo teisës ir su socialiniu draudimu susijusiø teisiø laikymusi.

https://fit-ray.eu FitoSprayFitoSpray - Atraskite novatoriðkà bûdà numesti svorio!

„Optima Biuro Rachunkowe“ buvo sukurta siekiant supaprastinti apskaitos tarnybø, vykdanèiø eilæ operacijø, darbà. „Optima“ modulis yra glaudþiai susijæs su apskaitos tarnyba, todël visa informacija gali bûti nuolat atnaujinama ir sinchronizuojama. Tai garantuoja buhalteriui dirbti be papildomo prisijungimo.Ávairius „Optima Biuro Rachunkowe“ programos modulius galima naudoti atsiþvelgiant á ámonës padëtá ir pobûdá.Þinoma, pavyzdþiui, „Tax Book“ modulis leidþia ámonëms lengvai naudotis apskaitos paslaugomis. Tai leidþia atsiskaityti su mokesèiø antraðte pagal naujausius reglamentus. Kitas prekybos knygos modulis skirtas knygoms atlikti pagal ávairius apskaitos aktus. Apskaitos procesai yra automatizuoti. Ðis elementas áraðo PVM. Ji taip pat leidþia siøsti informacijà elektroniniu bûdu.Kitas ilgalaikio turto elementas suteikia galimybæ apskaitos biurams saugoti pirkëjo ilgalaikio turto apskaità, taip pat teisæ ir ðviesos vertes. Jis leidþia ir nusidëvëjimo nusidëvëjimà. Ji taip pat automatiðkai registruoja nusidëvëjimo sànaudas ir registruoja ilgalaikio turto istorijà.Þmogiðkøjø iðtekliø ir darbo uþmokesèio modulis apskaièiuoja ir spausdina mokesèiø deklaracijas, apskaièiuoja ZUS ámokas. Tai leidþia apskaitos ástaigoms iðlaikyti visà personalo ir darbo uþmokesèio apskaitos dokumentacijà. Bendradarbiauja su Pùatnik programa. Jis pataiso darbo uþmokestá ir siunèia mokesèiø inspekcijai deklaracijas. Visa tai vyksta kartu su naujausiomis taisyklëmis, kurios nuolat atnaujinamos.Optima programa yra daþniausiai pasirinkta apskaitos tarnybø ir mokesèiø konsultantø programinë áranga. Jis prieinamas stacionarioje kategorijoje ir paslaugø forma prieinama internete.