Virtuves virtuves aranga

Palengvinti profesiniø pareigø atlikimà, inter alia, \ t virëjai, turi bûti specializuota áranga maitinimui. Matuojant tinkamà kieká, estetinæ iðvaizdà - visa tai galima gauti naudojant ðiuolaikiná bizerba vs12 pjaustytuvà.

Skaitiklis vs bizebra12 - apie tai pasiekti?Pjaustyklë vs bizerba12 ne tik pjauna, bet ir sveria ingredientus, reikalingus sensaciniams patiekalams ruoðti. Tai visø pirma palengvina greitesná patiekalø ruoðimà ir idealø svorio taupymà pagal atskirus ingredientus receptas. Todël visi mûsø patiekalai skonis ir atrodys vienodi.

Maitinimas per 5 minutes?Pjaustytuvas leidþia greitai paruoðti uþkandþius ir patiekalus ypatingiems renginiams ar ámonës susitikimams. Ðiame procese, o ne daug laiko, galime sukurti plokðteles su uþkandþiais, kurie dþiugins ne tik sudedamàsias dalis - ir visais puikiais porcijomis. Laikas, sutaupytas dël nepakeièiamo pjaustytuvo, gali bûti naudojamas stalo ar salës papuoðimui.

Rankiniu bûdu arba automatiðkai?Santykiuose su mûsø paèiø pageidavimais galime naudoti bizerbe vs12 pjaustytuvus - vieni arba nustatæ pasirinktà programà. Tuo metu, kai mes gerai neþinome visos veiklos - verta apsvarstyti pjaustytojo veikimo savikontrolæ ir laiko paþangà, pasakanèià apie unikalias funkcijas.

Svërimo ingredientai - kodël tai svarbu?Svërimo funkcija yra tikra siekiant tiksliai nustatyti kalorijø kieká ir maistines medþiagas, esanèias inde. Þinant tikslià kalorijø kieká, ypaè svarbu moterims, kurios dabar yra lieknëjimo dietoje arba rûpinasi savo iðvaizda, taip pat sportininkams. Taèiau dar vienas privalumas - „bizerba 12“ - yra labai svarbus potencialiems mûsø mëgstamø patiekalø klientams.