Vandens garai tarp stiklo plokdeio

Vandens garai yra daþniausiai naudojama gesinimo medþiaga. Jis naudojamas tik uþdarose patalpose su maþu kubu. Garø naudojimas gesinimui laisvose erdvëse nesuteikia laukiamø rezultatø. Garas turi nedidelá praktiðkà svorá ir nepasiekia tinkamos gesinimo koncentracijos atvirame lauke.

Vandens garø naudojimas yra reklamuojamas interjeruose, kuriø kubilas nevirðija 500-520 m3. Jie turëtø gyventi átemptoje erdvëje. Bet koks nuotëkis sumaþins garø slopinimo efektyvumà.Daþniausiai garai sujungiami, kad gesintø gaisrus, kurie gali bûti sukurti medienos dþiovinimo patalpose, degiøjø medþiagø saugyklose, laivuose, naftos produktø siurbimu, interjeruose su vulkanizavimo katilais arba iðtaisymo kolonëlëmis.Garas, kaip ugnies gesinimo metodas, yra tikrai susijæs su kietø gaisrø gesinimu, kuris neatsiranda dël vandens ðviesos temperatûros sàlygomis. Neárodyta ir garø panaudojimas gaisrams gesinti, jei degimo medþiagos, susidariusios dël kontakto su garais, bus sunaikintos.Naudojant vandens garus gaisrø gesinimui, deguonies koncentracija sumaþëja iki tokio lygio, kad degimo procesas yra blogas. Vandens garai praskiedþia degiuosius alkoholius degimo zonoje.Efektyviausias ir stipriausias ugnies gesinimas su soèiu garu, kuris tiekiamas slëgiu nuo 6 iki 8 atmosferø.Garas kaip gaisro gesinimo metodas „garo ugnies gesinimas“ gali bûti priimamas tik ðiuolaikinëse vietose, kur jûs galite bûti tikri, kad gyventojai jose nedalyvauja. Nuo koncentracijos aukðto slëgio gesintuvas gali bûti nemalonus sveikatai ir netgi þmogus.