Thinomos kompiuterines programos

Kiekvienas restoranas turi teikti savo vartotojams aukðèiausios klasës paslaugas, suteikdamas jiems tai, kà jie tikisi. Iki paskutinio bus visiðkai tinkamas personalas ir tinkama áranga, ypaè restorano virtuvës áranga.

Þinoma, gastronomijoje pateikiami prietaisai turi atitikti reikiamus reikalavimus, visø pirma, higienos norus, jie turëtø turëti galimybæ gauti atitinkamà liudijimà dël sàlyèio su maistu. Prietaisai turi bûti pagaminti ið grynos medþiagos, pavyzdþiui, nerûdijanèio plieno ar kitø produktø, kuriø dalys nepateks á maistà.

Restoranas bus paprastas, kitokio tipo prietaisas, pvz., Mësmalë, t. vilkas arba pjaustytuvas. Pavyzdþiui, èia yra 612p pjaustytuvas, idealiai tinkantis pelnui restoranuose. Ðis pjaustytuvas yra universalus árankis, skirtas antros rûðies maistui - nuo ðalto mësos iki darþoviø. Jis taip pat leidþia pjauti á daugybæ storø grieþinëliø. Specialus slëgio elementas leidþia keisti net patarimus, nesijaudindami dël pirðtø pjaustymo pjovimo metu.

Pjaustytuvas, kai kiti prietaisai turi uþtikrinti patogumà ir gerà darbo efektyvumà. Prietaisai, skirti gastronomijos tikslams, ypaè pjaustytuvui, taip pat turëtø bûti aprûpinti atitinkamomis apsaugos priemonëmis, kai, kaip árodymas, apsauga nuo atsitiktinio ájungimo. Tai leis jiems suteikti saugumà. Labai svarbu tuo paèiu metu, kai prietaisas gali bûti iðmontuotas ir lengvai prieinamas jo darbo charakteristikoms - dëka suvartojimo galima greitai iðvalyti. Tai gigantiðkas nustatymas, kad bûtø iðlaikytos tinkamos higienos sàlygos.

Árenginiams, net ir labiausiai paplitusiems, reikia laiko, kad bûtø galima ið tikrøjø aptarnauti ir daþnai remontuoti. Taigi, raðykite apie árodymus ið patikrintø gamintojø. Tokiems gamintojams neturëtø bûti jokiø problemø dël papildomø priedø, kurie padidina prietaiso funkcionalumà.