Statybos arangos valeio nuoma

„BagProject“ yra elektroninës prekybos parduotuvë, kurioje siûlomi transporto veþimëliai, prekybos stalai, bagaþo dëklai, pirkiniø krepðiai, kuprinës ir ratai. Visi parduodami daiktai yra pagaminti ið ádomiausiø medþiagø. Jø paslauga yra atsipalaidavusi ir tobula. „BagProject“ gali iðsiskirti kvalifikuotø specialistø komanda. Aèiû, kad daiktai, kurie yra naudingi parduodant malonumà ðiuolaikiðkumo ir suaugusiøjø patogumui. Siûlomi veþimëliai, lagaminai ar stalai pasiþymi didele ilgaamþiðkumu. Uþsakant daugiau nei 200 PLN, pristatymas yra nemokamas. Atsiskaitant banko pavedimu, iðlaidos yra PLN 12, kai atsisiunèiate PLN 13. Bet kokias iðlygas iðsklaidys ámonës darbuotojai. Nuo pirmadienio iki penktadienio galite skambinti nuo 9 iki 16. BagProject turi skaidrià paieðkos sistemà. Bûtina nurodyti tik produkto tipà. Pasiûlyme yra, pavyzdþiui, prekiø veþimëlis. Tinka dideliems produktams, kuriø talpa iki keliø deðimèiø kilogramø, transportuoti. Já gauna individualûs vartotojai, turistai ar verslininkai. Internetinë parduotuvë taip pat parduoda patvarias baziniø lenteles, kad parduotø produktus turgus. Neðiojami, sulankstomi gerai, tarnauja daugelá metø. Parduodama ávairiø dydþiø, spalvø ar stiliø turistø krepðiai. Paskutiniai parduodami su spalvotais pirkiniø krepðeliais kartu su prekybos automobiliais. Platus gerø standartø ir spalvø pasirinkimas. BagProject taip pat siûlo tvirtas laisvalaikio kuprines ilgoms kelionëms. Yra tiek gerø maþø ekspedicijø á miestà. Parduotuvë garantuoja individualø iðëjimà á kiekvienà klientà ir aukðtà profesionalumà.

https://art-rovex.eu/lt/

Patikrinkite: veþimëlis