Sprogimo rizikos vertinimo baterija

Lenkijos teisinës sistemos ATEX direktyva buvo ávesta 2003 m. Liepos 28 d. Jis naudojamas produktams, skirtiems knygoje, sprogimo pavojaus zonose. Minëti produktai turi bûti grieþtai apibrëþti, o ne tik saugumas, bet ir sveikatos prieþiûra. ATEX direktyvoje pateikiamos atitikties vertinimo procedûros.

Rengiant svarstomo norminio akto nuostatas, saugos lygis ir su juo susijusios vertinimo procedûros didele dalimi priklauso nuo grësmës aplinkai, kurioje árenginys veiks.ATEX direktyvoje nurodomi grieþti reikalavimai, kuriuos gaminys turi padaryti, kad bûtø galima paimti sprogioje aplinkoje. Ir kokias zonas jûs galvojate? Visø pirma kalbame apie akmens angliø kasyklas, kuriose yra labai didelë metano ar anglies dulkiø sprogimo tikimybë.

ATEX direktyva iðsamiai paskirsto árangà á kokybæ. Jis yra du ið jø. Pagrindinëje grupëje yra árenginiø, kurie yra pilami kasykloje ir erdvëse, kurioms gali kilti grësmë metano sprogimui. Antroji dalis kreipiasi á tuose vietose prisitaikanèius árenginius, kuriems gali kilti grësmë sprogioje aplinkoje.

Ðioje direktyvoje nustatyti esminiai reikalavimai, taikomi visiems árenginiams, naudojamiems teritorijose, kuriose pavojingas metano / anglies dulkiø sprogimas. Taèiau bendresni reikalavimai gali bûti nustatyti suderintose sutartyse.

Reikëtø nepamirðti, kad patiekalai, álipti á robotà sprogimo pavojaus zonose, turëtø bûti paþymëti CE þenklu. Notifikuotosios ástaigos identifikavimo numeris turëtø bûti gràþintas uþ þenklo, kuris turëtø bûti reikðmingas, matomas, nuolatinis ir áskaitomas.

Notifikuojanèioji ástaiga, siekdama uþtikrinti bendradarbiavimà su galiojanèiais teisës aktais ir direktyvos reikalavimais, tikrina visà apsaugos organizmà arba vienà árenginyje esantá árenginá. Taip pat reikëtø prisiminti, kad nuo 2016 m. Balandþio 20 d. Dabartinë direktyva bus pakeista nauja informacija ATEX 2014/34 / ES.