Saugos atstumo standartas

Svarbus ekonominio vaidmens klausimas yra rûpintis, kad bûtø laikomasi standartø, uþdarytø teisës aktuose dël ástatymo ar teisës vertës. Pagrindinis klausimas yra ir Europos Sàjungos teisës aktai, kurie veikia ávairiose ðalyse. Pavyzdþiui, ATEX direktyvoje verslininkams nustatoma bûtinybë uþtikrinti tinkamà techninæ árangos bûklæ sprogimo grësmës zonose.

Ðiandien nëra lengva operacija, nes maðinos, atitinkanèios dabartinius reikalavimus, nepriklauso pigiausiems, o daugelis namø ir gamyklø iki ðios dienos naudoja prietaisus, kurie gali bûti apibûdinami kaip antikvariniai. „Atex“ árenginiai yra technologiðkai paþangûs árenginiai, atitinkantys ATEX informacijà, kuri leis savo sveèiams uþtikrinti aukðtà saugumo lygá. Jis neslëps, kad kiekviena gamybos ámonës savininkas turëtø bûti pati idëja. Verta prisiminti, kad darbdavys prisiima asmeninæ rizikà, o tai reiðkia, kad jam reikës patenkinti darbuotojo socialinius poreikius nelaimingo atsitikimo atveju. Deja, tai yra nedidelës sumos, todël labai svarbu uþkirsti kelià tokiems ávykiams. Pirmiausia patiekalai, pritaikyti prie ðios tarybos reikalavimø, bus puiki investicija jau daugelá metø. Jie turëtø sukelti aiðkias pajamas ðiuo metu pirmaisiais naudojimo mënesiais. Dël to galësime gràþinti skolà, kurià mes patyrëme pasibaigus minëtø maðinø pirkimui. Verta paminëti, kad „Atex“ direktyva buvo sëkmingai ágyvendinta tinkamu laiku ir galioja kiekvienai pramonës parduotuvei. Kiekvienas turi prisitaikyti prie savo sàlygø ir kaip pakeisti senus prietaisus. Verta paminëti, kad ðio reikalavimo nesilaikymas gali sukelti rimtà finansinæ nuobaudà, kuri þymiai sumaþins mûsø ámonës biudþetà. Verta galvoti apie tai anksèiau.