Psichologines problemos kolegijoje

Dideliø centrø gyventojai vis daþniau susiduria su sveikatos problemomis. Yra psichologiniø problemø, susijusiø su kvëpavimo ir motorinio sindromo temomis. Stiklo biurø pastatø darbuotojai vis daþniau susidaro dël neuroziø ir pradinio nerimo sutrikimø. Paaugliai ið dideliø miesto mokyklø komandø turi susidoroti su vis rimtesnëmis problemomis, kurios daþnai sukelia depresijà ðalia jø. Dabartiniame amþiuje, ignoruojant, ji gali kalbëti su teisingomis temomis perspektyvomis.

Didesniuose miestuose, pvz., Krokuvoje, mes vis daþniau susiduriame su visø tipø priklausomybëmis. Tai ne tik apie priklausomybës sindromus, tokius kaip alkoholizmas, bet ir apie tuos, kuriø gyventojai yra labai iðsivysèiusiose bendruomenëse. Vis daþniau ir daþniau mus paveikia Workaholism, seksualinë priklausomybë, priklausomybë nuo interneto ar apsipirkimas. Jis prisideda prie paskutiniø vieðøjø ir asmeniniø ryðiø, daugybës pareigø, ambicijø, kurios ið tikrøjø neranda vertimo, iðnykimo. Visa tai vyksta nusivylimui ir tikriausiai yra psichikos sveikatos problemø veiksnys.

Pirmieji atsirandanèiø sutrikimø simptomai neturëtø bûti nepakankamai ávertinti. Geriausia patarti gydytojui, kuris gali turëti reikiamø þiniø ir patirties, kad padëtø mums. Tai ypaè svarbu pabrëþti, nes daþnai praðome pagalbos ið grupës ir draugø. Taigi tai nëra tinkamas sprendimas. Privalomi sveèiai, kurie nëra geri tyrimai, mums nepadës, o jiems yra didþiulë atsakomybë, kuri gali pabloginti santykius tarp jø ir tø, kuriems reikia pagalbos. Psichologas Krokuvoje, be abejo, bus geras sprendimas, ðiuo metu psichologai sutelkia dëmesá á pacientø dëmesá, pritaikydami tarifus prie grupiø, kurioms jie teikia savo paslaugas, pasiûlymø. Taip pat reikëtø prisiminti, kad tai yra dabartinës daþnai reikalingos iðlaidos. Net ir maþø taðkø nenuoseklumas neurotiniame ar depresiniame lauke gali sukelti sutrikimus, kurie atsiranda tinkamesnëje ligoje. Dël paskutiniø prieþasèiø, kai to reikia, nedelsdami kreipkitës á gydytojà.