Profesionalus nemokamas vertejas

Jau seniai þinoma, kad kitø kalbø mokymasis yra ágûdis, kuris labai priklauso nuo darbo rinkos. Tiesà sakant, visos ðalys - tuo paèiu metu ir ðiuolaikinëje Lenkijoje - palaiko nuolatinius komercinius ar politinius santykius su kitomis ðalimis. Kalbos barjeras visada yra rimta kliûtis; kad galø gale tikimasi, kad visi þinomo prekës þenklo ar valstybës ámonës darbuotojai þinotø pakankamai uþsienio kalbø, kad galëtø bendrauti su paprastais draugais ið savo ðaliø.

Kalbø mokymasBûtent èia rekomenduojama profesionaliø vertëjø pagalba, kuri labai palengvina tokius kontaktus. Tokiø tendencijø vystymosi keliai ðiuo metu yra labai plati. Tiesà sakant, kiekvienas save gerbiantis universitetas Lenkijoje siûlo maþiausiai vienà ar dvi kalbø dideles bendroves. Visada yra paskutiniø daþniausiai vartojamø kalbø, pavyzdþiui, anglø ar vokieèiø, bet ilgesnëse universitetuose galime mokytis net labai neáprasto ir keliø populiariø ir gerai apmokamø kalbø.

ðaltinis:

Kokià veiklà gali atlikti asmuo, kuris þino vienà ar daugiau uþsienio kalbø?Kvalifikuoti vertëjai pirmiausia yra madingi korporacijose, kurios sukelia prekybos ryðius su kitomis ðalimis; toks darbas paprastai apima bendravimà su kitais partneriais ir pokalbiø interpretavimà verslo konferencijø metu. Taip pat galite veikti kaip „laisvai samdomas“ arba vertëjas, kuriam galite tiesiog praneðti konkreèia tvarka. Paprastai yra dokumentø ar ávairiø tekstø vertimas. Visuomet verta, kad kartais jums reikalingas prisiekusio vertëjo ágaliojimas, o jø gavimas asmeniui, kuris laisvai kalba tam tikra kalba, nëra itin svarbus. Vertëjai yra tiek daug galimybiø, kai kalbama apie padëtá kitose valstybës institucijose. Ir èia paprastai norima turëti toká tobulà tam tikro stiliaus ir prisiekusio vertëjo teisës þinojimà, ir tokia veikla tikrai yra toli graþu ir, svarbiausia, tenkinanti. Keliai yra labai aukðti, ypaè þmonës, kurie kalba maþiau populiariomis kalbomis, gali mëgautis tokiomis didelëmis átakomis.