Privalomas kasos aparatas 2017

Mes tvarkome parduotuvæ, kurioje apyvarta registruojama kasoje. Labai daþnai klientai nori mokëti uþ ásigytas prekes uþsienio valiuta, paprastai eurais. Ar galima uþregistruoti kasos aparatà tolimoje valiuta?

Dël meno. 111 para. PVM ástatymo 3a punkto 1 papunktis, apskaitos tvarkymas naudojant kasos aparatus, PVM mokëtojai privalo ið bet kurio pardavimo padaryti fiskalinio èekio arba sàskaitos faktûros spaudà ir papildomai pateikti spausdintà dokumentà klientui.

10 paragrafo 1 dalyje. 1 punkto 14 papunktis dël techniniø sàlygø, panaðiai kaip ir § 8 paragrafe. Kasos aparato reglamento 1 punkte, kuriame pateikiami duomenys, kurie turëtø bûti svarstomi dël fiskalinio gavimo, privalome reikðti, kad valiuta, kurioje yra uþregistruotas pardavimas, bent jau uþ visà bendrà pardavimo sumà.

Taèiau pagrindiniai kriterijai ir techninës sàlygos, kurias turi atitikti kasos aparatai, yra áraðytos reglamento 2 punkte dël techniniø sàlygø.

Taigi, § 14 para turinys. Ðio reglamento 1 straipsnyje nustatyta, kad gamykloje parduodama programa, inter alia, turëtø \ t funkcija: leisti mokesèiø mokëtojui pakeisti tos valiutos, kurioje yra registruotas pardavimas, pavadinimà arba jo santrumpà, taip pat ið anksto programuoti nurodytà pakeitimà ávedant pakeitimo momentà ir laikà; taupant momentà ir laikà, kada pradedama laikyti apskaità apie pardavimà uþsienio valiuta fiskaliniu poþiûriu, ir vis dar perskaièiuojant bendrø pardavimø sumà á kitas valiutas, o konversijos rezultatas, áskaitant kursø kainà ir mokëjimà, turëtø bûti átrauktas á fiskaliná sàskaità su fiskaliniu logotipu su nurodytais vienetais ; perskaièiavimas turi bûti atliekamas ne maþiau kaip ðeðiø deðimtøjø tikslumu ir konversijos rezultatas turi bûti suapvalintas iki dviejø skaièiø po kablelio.

Be uþsienio valiutos pavadinimø sutrumpinimo, naudojami Lenkijos banko naudojami þenklai.

Todël, jei mokesèiø mokëtojas siekia parduoti produktus vartotojams, kurie moka kainà uþsienio valiuta, paprastai jis privalo turëti fiskaliná kasà, aprûpintà vaidmeniu, kuris suteiks valiutos keitimo kursà.

Ið tyrimo apraðytos formos galima daryti iðvadà, kad mokëjimas uþ ásigytus produktus yra laikomas gyvenanèiu eurais, kai bylos vertë bus rodoma zlotuose. PVM reglamentuojantys reglamentai nereglamentuoja, koks valiutos kursas turi leisti konvertuoti zloto sumà á eurus.