Pjaustytuvas 210pt

Yra ponai, kurie neátraukia mësos ar gyvûninës kilmës produktø á privaèià mitybà ir yra netgi nemaþai jø. Taèiau sveèiø grupë mielai valgo uþkandþius pusryèiams ar vakarienei. Tiksliai augaluose mes esame ávairûs ðalto mësos gaminiai. Pigesni, brangesni, plonesni ar pilnesni. Tikrai skiriasi. Kiekvienas nori kitokio tipo. Taip pat su grieþinëliais. Kiekvienas mëgsta skirtingà storá. Kai kurie nori storesniø gabalø, kiti ploni.

Tie, kurie ant sumuðtinio ádëjo didelá kumpio gabalëlá, nupjauna kumpá gabalëliais ir supjaustyti augale. Su peiliu, jei turite pjaustytuvà. Taèiau labai patogu gauti kumpio gabalëlá. Verslininkas pjauna kumpá á didelius grieþinëliais, o tada mes galime laisvai pirkti kumpá kilogramais ar grieþinëliais. Daþnai prekiaujanèios moterys greitai iðpjauna prekybà mësos produktais, taèiau ji lemia tai, kad deðra yra smulkmenoje ir supjaustoma su mumis. Taèiau, norint pjaustyti gabalus parduotuvëje, pjoviklis turi bûti bûtinas ir netgi bûtinas. Mësos pjaustyklës þymiai supaprastina pjovimo procesà. Ásivaizduokite, kad prekyboje yra didelë eilë, o pardavëja pjauna kumpá su peiliu. Tada yra neásivaizduojamas tiekimas. Pjaustytuvai siûlo tinkamà pjûvio storá, kurio neámanoma gauti su peiliu. Be to, tai suteikia daug didesná kumpio pjaustymà, taigi labai sutaupo laiko ir darbo. Taèiau, naudojant mësos pjaustytuvà, reikia atkreipti ypatingà dëmesá, nes aðmenys yra labai aðtrûs ir jie varomi varikliu. Tai liudija, kad mums ne tik gresia suþalojimas, bet ir rimtai nukirsti pirðtà.Ðaltos mësos pjaustyklës gali bûti valdomos ir patalpose. Dabartinës organizacijos yra trapesnës ir pritaikytos naudoti namuose. Augalai, esantys augaluose, yra daug sudëtingesni ir leidþia automatiðkai pjaustyti daug didesnæ deðros dalá. Yra þinoma, kad gamykloje tokiø svarbiø doziø nesumaþinsime, net jei mes sudarysime didelæ grupæ.