Pjaustymo plieno dedra

Sûrio pjaustytuvas yra gastronominis árankis, naudojamas tiek restorano prekëse, tiek ir parduotuvëse. Daugumoje ámoniø jie gali ásigyti þmogaus prietaisà, skirtà sûrio ir ðalto mësos pjaustymui. Taèiau reikia nepamirðti, kad sûrio pjaustytuvas turëtø bûti teflono mentë, kad sûriai nebûtø prilipæ prie peilio.

Kur mes susitiksime su pjaustytuvu?Skrudintuvai, naudojami gastronomijos temose, pvz., Restoranuose, maitinimo ámonëse ir kolektyvinëse mitybos ástaigose, yra daug efektyvesni nei prietaisai, skirti komercinei publikacijai, kur jie taip pat apdorojami maþesniam prekiø skaièiui maþinti. Elementas yra prekybos centrai, kuriuose sûris supjaustomas ne tik kliento pageidavimu, bet ir parduodamas grieþinëliais savitarnos zonose.

https://neoproduct.eu/lt/varikosette-veiksmingas-budas-grazioms-ir-lygioms-kojoms-be-varikoze/

Sûrio pjaustyklësSûrio pjaustyklë turi uþtikrinti paprastà ir efektyvø darbà dël aukðtø peiliø ir leisti pjauti gabalus, per kuriuos galutiniai grieþinëliai formuojami ið anksto nustatytoje vietoje. Jei supjaustytas produktas turi bûti supakuotas á kità pardavimo projektà, galime nustatyti reikiamø grieþinëliø skaièiø, kuris bus skaièiuojamas pagal prietaisà. Todël yra automatiniø árenginiø galimybë. Produkto galas taip pat gali bûti patogiai supjaustytas naudojant ðiam prietaisui pasirinktà slëgio padà ðiuolaikiniame taðke. Pjaustytø pleistrø storio reguliavimo diapazonas yra nuo 0 iki 28 mm. Aðmenø matmenys paprastai yra nuo 250 iki 300 mm. Taip pat ypaè svarbu uþtikrinti kliento darbo saugumà ir iðvengti perkrovos darbuotojui, kad nebûtø pernelyg ilgas nuovargis, kurá sukelia ilgas prietaiso veikimo laikas.Sûrio pjaustytuvai daþniausiai yra pagaminti ið aliuminio elementø, kurie lieèiasi su anoduoto aliuminio maisto medþiagomis, ir medþiaga yra pagaminta ið daþyto aliuminio. Dël to jie yra natûralesni, taèiau vis dar suteikia naudotojui stabilumo darbo metu.