Pilka darbo rinkos sritis

Ðeðëlinës ekonomikos dydis Lenkijoje yra didelë problema. Mûsø ðalis nuo to laiko kovoja su visa kita. Taèiau gana gerai praleidþiame paskutinæ fonà, palyginti su kitomis buvusios Rytø bloko ðalimis, bet tolimoje Europoje visas sezonas yra labai geras.

Manau, kad pilkosios zonos neiðnyks represiniø priemoniø, pvz., Uþ postneto revo kasos nebuvimà. Tai gera idëja ðviesti visuomenæ, taigi ir informuoti, kad mes einame grupëje ir kad tai, kas naudinga bendruomenei, ir kad ji mums naudinga. Kà jums reikia, kad atgautumëte kiekvienos valstybës pasitikëjimà - daug pakyla, ypaè maiðtingoje aplinkoje, kurià valstybë nugali. Verslininkai, skaitantys ðá disertacijà, nesugeba matyti dideliø investicijø á infrastruktûrà, dël kuriø anekdotai apie mûsø kelius visiðkai prarado savo jëgà. Panaðiai ir toká elgesá pristatantys politikai. Neatsakingas populistiniø ðûkiø skelbimas yra tai, kad graþia reakcija, ypaè tarp jaunø þmoniø, kurie yra átikinti savo sprendimu, nëra nustebinti tuo, kas ið tikrøjø yra uþ jø.Praktika moko, kad nesàþiningi verslininkai visuomet ras bûdà apeiti sistemà. Be to, jie remia didelæ klientø grupæ, kuri, nepaisant socialiniø kampanijø, skaièiuojant nuo pajamø gavimo patvirtinimo pabaigos, vis dar naudoja mokesèius kaip bandità ir tà patá gavimà kaip nereikalingas ðiukðles. Koks faktas, kad vyriausybë nustatys grieþtas nuobaudas uþ tai, kad nëra kasos aparatas, nes ðiø pasekmiø reikalavimas bus beveik veiksmingas?Nepaisant visko, dalykas nëra ypaè blogas, kai bûtø galima spræsti dël minëtø pastabø platformos. Lenkø pasitikëjimas santuoka taip pat auga vieni kitiems - ðis procesas yra lëtas ir nereguliarus, taèiau atsiþvelgiant á dvideðimt ðeðerius metus, ði tendencija yra natûrali. Manau, kad dël ðalies ekonominio ir vidinio eigos maþiau ir maþiau bus skiriama trumpalaikio pelno taisyklei, o vis daugiau - elementariam sàþiningumui. Net jei trupiniai virsta, kaip ir naujas galios pasikeitimas, tai nekeièia fakto, kad mes esame iðmintingi, nors ir labai patyræ þmonës, ir mes nesunaikinsime to, kà jie padarë po 1989 metø.