Oro filtras

Atex dulkiø iðtraukimas arba dulkiø separatoriai, pagaminti pagal atex direktyvà, yra pernelyg didelë uþduotis filtruoti karðtas dujas, kurios susidaro ið atliekø deginimo. Ðis procesas taupo energijà dël atgautos ðilumos.

Ðiltos, sunkios ir blogos dujos kenkia sveikatai ir vietai. Mûsø kompanija siûlo daugybæ efektø ir bûdø palikti daugybæ pavojingø ar ðiltø dujø. Karðtos technologinës dujos paprastai gaminamos degimo sekose ir iðlydytø metalø, labai daþnai geleþies, spalvotøjø ir aliuminio, perdirbime. Karðto dujø filtravimui reikalingas ankstesnis auðinimas naudojant auðintuvus arba ðilumokaièius. Ðiluma tikrai gyvena energijà, sutaupytà árenginyje. Ámonë valdo karðtø dujø iðleidimo sprendimus, be kita ko, tam tikrus augalus ir procesus: liejyklas, lydymo krosnis, biomasës ðildymo árenginius ir atliekø deginimà.

Alyvos rûkas yra skausmingas maðinø operatoriø sveikatai, jis sukelia meno iðkraipymus ir kaupiasi visame darbo rajone, dël kurio þemë ir apdoroti pavirðiai surenka slidus.

Farin Man

Beveik visos apdirbimo operacijos yra susijusios su tam tikro alyvos rûkymo kiekio generavimu. Alyvos rûkas yra aerozolis, kuris atsiranda, kai alyva naudojama auðinimo skystyje arba tepimo priemonëje, kai dirbama su metalais ir dar atskirais plastikais. Problema yra ir garavimas ið rezervuaro su metalo droþlëmis.

Atsikratyti automobilio iðmetamøjø terðalø leidþiama paðalinti savo þmoniø sveikatai kylanèias grësmes ir iðlaikyti savo organizacijà bei saugoti visà nuotaikà.

Átraukiant automobilio degimo variklius á uþdaras patalpas, paprastai reikia iðtraukti automobilio iðmetamuosius terðalus. Deja, labai sunku ásivaizduoti, kaip greitai ið uþdaros variklio iðmetamosios dujos gali gauti toksiðkà lygá nuo ðaltos pradþios. Tada yra tik keletas minuèiø.