Oficialio dokumento vertimas

Teksto vertimas pats savaime yra gana didelis. Jei planuojame iðversti bet koká tekstà, privalome ne tik rûpintis „iðmoktais“ þodþiais ir sakiniais, bet ir daugeliui idëjø, bûdingø visai kalbai. Faktas yra tas, kad asmuo, kuris raðo tekstà anglø kalba, nepadaro jo „akademinio“ stiliaus, bet naudoja jo specifinius simbolius ir minëtas idiomas.

Sistemoje su paskutiniuoju, kad visuotinio interneto tinklo vaidmuo vis dar yra didesnis, daþnai atsiranda poreikis versti svetainæ. Pavyzdþiui, sukuriant svetainæ, kurioje mes planuojame pasiekti platesnæ auditorijà, turime jà sukurti keliomis kalbomis. Verèiant tinklalapio turiná, pvz., Anglø ir savo stiliø, turite pateikti ne tik vertimo ágûdþius, bet ir gebëjimà apibrëþti savo ágaliojimus ir apraðymus, kurie originalo kalba yra neiðversti. Kaip jûs tikitës darbe? Iðversti bet kurios anglø kalbos svetainës turiná „Google“ vertëjo paslaugai. Nors bendras teksto jausmas bus iðsaugotas (mes spëliojame, kà ði svetainë yra apie tai, jau logiðka sakiniø seka ir sintaksë bus nepakankamos. Tokia pati papildoma prieþastis yra ta, kad „Google“ vertëjas iðverèia pasirinktà tekstà tiesà „þodis þodþiui“. Todël praktikoje mes nesame suskirstyti á profesionalià, daugiakalbæ svetainæ, paremtà tuo. Taigi vertëjø svetainiø padëtis per trumpiausià bûsimàjá þmogø nepakeis maðinos. Net geriausia programinë áranga neturi abstrakto màstymo galios. Tai, kà ji gali padaryti, pagal þmogaus logikà yra perkelta á pasirinktà programavimo kalbà. Todël net geriausios teksto vertimo programos yra gerokai atsiliekanèios nuo profesionaliø interneto vertëjø ir visada bus dabar. Jei vis dar yra paþangios priemonës, aprûpintos stipraus ir abstrakto „màstymo“ pasiûlymu, tuomet bus mûsø civilizacijos pabaiga. Apibendrinant, gerø vertëjø mokymo projekte bûtina sukurti tinkamas didaktines priemones, kurios ne tik mokytø vertimus „þodþiais þodþiu“, bet ir padëtø abstrakèiai suprasti tam tikrà kalbà.& Nbsp;