Obuolio biuro paketas

Optima ERP programa yra paprasèiausia programa Lenkijoje, sukurta maþoms ir maþoms ámonëms ið visø srièiø. Tai plaèiai pasirinkta apskaitos ir mokesèiø konsultantø programinë áranga. Jis nusipelno jo dël tinkamiausiø áterptøjø sprendimø.

Naudodamas fiksuotà mënesiná abonentiná mokestá, klientas gauna prieigà prie programinës árangos, kuri padeda valdyti ámonæ internetu per narðyklæ.„Optima“ programa yra patogi pardavimui paslaugø projekte, kai yra nustatytas standartas. Todël klientai gali visapusiðkai valdyti korporacijos procesus internetu.Dinamiðkai besivystanèioje verslo aplinkoje ámonës, ketinanèios ágyti konkurenciná pranaðumà, turi sugebëti greitai pritaikyti ir gauti sprendimus, atitinkanèius praktikos pobûdá ir ámonës dydá.

Projekto tikslas - sukelti sprendimø tipus, kurie, protingai panaudojant naujausius metodus, apsvarstytø uþduotá palengvinti parduotuvës veikimo bûdà ir varþytis.„Optima“ ERP programa siûlo sprendimà ámonei, pradedant nuo paslaugø, prekybos ir gamybos ámoniø, per maþmeninës prekybos tinklus, buhalterines ástaigas, mikroámones ir vieno asmens ámones.Kartu su ERP programos idëja, kartu su komandomis, priimami ávairûs papildomi sprendimai, kurie palengvina ir sukuria visapusiðkà integruotà sistemà, leidþianèià aptarnauti visus ámonës veiklos aspektus. Kartu su programine áranga klientams teikiama ávairi pagalba, kuri padeda kasdieniame darbe.

„Optima“ ERP programa yra turtingas sprendimas visoms ámonëms. Tai palengvina gyvenimà versle ir vaidmená daugeliu aspektø. Jis siûlo ir lengvai susisiekia bei perþiûri, kaip ámonë klesti. Tas pats dalykas, kurá galite rekomenduoti bet kuriai bendrovei. Nepriklausomai nuo to, ar jis yra maþas, didelis ar vienas - visi mëgsta jaustis daug kitø interesø, taip pat apsvarstyti viskà pagal maksimalià kontrolæ, kà tiksliai siûlo programinë áranga.