Modul vertinimo programa pendidikan

„Optima“ programa yra daugelio moduliø, susijusiø su viena bendra duomenø baze, tinklas. Priklausomai nuo tam tikros ámonës iðtekliø, moduliai gali bûti laisvai sujungti. Programa veikia „Microsoft Windows“ tinklø grupëje (galimas vieno vartotojo darbas ir internetinëje grupëje („Microsoft Internet Explorer 7.0“ arba naujesnë versija.

http://ling-flu.eu Ling Fluent Ling Fluent - Veiksmingas greito ir veiksmingo užsienio kalbos mokymosi sprendimas

„Optima“ programa neabejotinai veikia remiantis „Microsoft SQL Server 2005“, 2008 arba 2008 R2 duomenø baze (2000 m. Versija nepalaikoma. Diegimo metu turite iðmokti susipaþinti su papildomais kompiuterinës árangos konfigûracijos reikalavimais ir savarankiðkos licencijos turiniu. Þmogiðkøjø iðtekliø sistema teikiama jaunoms ir maþoms ámonëms. Puikiai dirba su ávairiais elementais, tokiais kaip sàskaitø faktûrø iðraðymas, valdymas ir prekyba su þurnalu. Tai leidþia:- darbuotojø registracija,- mokëjimø apmokëjimas, atsiþvelgiant á nebuvimà, virðvalandþius,- tikrinti darbuotojo nebuvimà, atostogø dienas,kosmetikos kûrimas darbo sàraðams skelbti,- sutarèiø sudarymas,- atsiskaitymø dël tëvystës, tëvystës ir motinystës atostogø, papildomø atostogø dël vaiko gimimo apskaitos, \ t- atlyginimo iðmokëjimas á pinigus ir pervedimus, nurodant atitinkamà banko sàskaità, \ t- su uþsienieèiais sudarytø sutarèiø apmokëjimas, \ t- mokesèiø deklaracijø apskaièiavimas ir spausdinimas, \ t- HR dokumentø rengimas kaip darbo sutartis, sutarèiø papildymai, \ t- DEK-II ir DEK-I-0 PFRON ir pagalbiniø spaudiniø deklaracijø parengimas,- HR formø archyvavimas,- uþsienyje komandiruotø darbuotojø atlyginimo apmokëjimas.Þmogiðkøjø iðtekliø ir darbo uþmokesèio modulis yra toks kaip paskolø ir paskolø fondø paslauga. Jis gali bûti derinamas su „Comarch ERP XL“ metodu su „Comarch ERP Altum“ sistema, naudojant mobilias programas: „Comarch ERP e-Pracownik“ ir „Comarch ERP Mobile Fleet“. Teisingas informacijos pateikimas ástaigai Optima numatys þmogiðkøjø iðtekliø departamento ir sekretoriato organizavimà. Modulis dirba su Mokëtojo metodu, kuris leidþia atsiskaityti su Socialinio draudimo ástaiga.