Medicinine apthiura ft4

Seksualologas - pirmasis incidentas jo biure paprastai pasireiðkia stresiniu ávykiu, taèiau nuomonës atidëjimas dël vizito gali turëti neigiamà poveiká. Daugelis moterø, turinèiø sutrikimø, susijusiø su seksualumu, laukia patarimø gydytojo kabinetuose, daþnai prarandant net daug metø. Nëra akivaizdaus sprendimo, nes tai ne tik neiðsprendþia problemos, bet ir gali iðprovokuoti disfunkcijà. Á Seksologija srityje, todël atsiþvelgti á visus aspektus, susijusius su darbuotojo seksualumo klasëje fiziniai, bet tas turinys taip pat kelia klausimus, susijusius su þmogaus psichika ir emocionalumà. Seksologams dideliame mieste (pvz., Krokuvoje galima ásigyti beveik rankoje, viskas, ko jums reikia padaryti, yra ieðkoti kalbos paieðkos sistemoje. Seksualinë disfunkcija, prieðtaravimai dël jø seksualinës orientacijos ar tapatumo ar kartu kovø jos priëmimo á socialinës aplinkos, labiausiai áprastø rûpesèiø pacientø pristatymà á seksologas dalis. Diskomfortas, susijæs su asmeninio gyvenimo komplikacijomis, turi diametriná poveiká áprastam gyvenimui, nes mes negalime pamirðti simptomø, kurie kelia nerimà.

Nepaisant to, kad seksas visur yra aplinkoje, þmonëms vis dar gëda atvirai sukelti faktus, susijusius su jø seksualumu. Nuo ðios pradþios daugelis þmoniø lieka tylûs daugybës melo, klaidingø parodymø, stereotipø ir neteisingø lyties ir seksualumo supratimo pradþioje. Susitikimas su seksologu pasireiðkia kaip galimybë susidoroti su rimèiausiomis problemomis ir palaiko jø konstruktyvø sprendimà. Nëra prieþasties dël pagrindinio specializacijos seksologas (arba psichiatras, ginekologas arba terapeuto prieð pradedant aplankyti turite paruoðti sau mintyse suteikti iðsamià interviu. Jo tema yra turbût labiausiai suprantamas gydytojo nerimà kelianèio klausimo, atsiþvelgiant á visus biologinius, medicininius, psichologinius ir socialinius aspektus. Patikimas seksologas turëtø uþduoti klausimus apie savo sveikatà, psichologinæ gerovæ, senas ir tie intymûs santykiai, seksualinës orientacijos ir lytinës tapatybës, seksualinës plëtros, ið nuomone apie seksà ir ankstesniø tyrimø ðioje byloje taðkà.

Multilan ActiveMultilan Active. Pasirengimas geram klausos gerinimui

Turëtumëte suprasti, kad kaip pacientas turite pareigà tikëtis ið seksologas stebëti savo seksualines teises, kurios tikimasi ið gydytojo poþiûriu: supratimas, simpatiðkas gydymo asmens kultûros, neðaliðkumo Outlook, galvos ir seksualinës tapatybës priëmimo, gerbti intymumo ribas psichofizinë ir pateikti suprantama uþ jus informacija. Tæsinys diagnozuoja seksologas po problemos bus iðtirti somatiniø sukurtà profesionalus ið kitø susijusiø pramonës ðakø (ty. Ginekologu arba urologas moterims vyrø atveju, bet yra taip pat ámanoma psichologinis tyrimas, kurá kaþkas atitinkamà klausimynà ar testà. Seksuolog dar gali kreiptis pasiûlyti biocheminiø ir hormoniniø kraujo panaudojimà, gliukozës ir cholesterolio, arba estrogenø ar progesterono ir testosterono matavimà. Mums reikia duoti suprasti, kad seksualinius troðkimus priklauso fiziologinius poreikius grupei, taèiau jø vykdymas yra vienas ið veiksniø, taikomos tinkamos gyvenimo prasmæ.