Mados dou nosalowy dvaras

EcoSlim

Praëjusá ðeðtadiená pristatytas naujausias vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos ðou. Renginys pritraukë didþiulæ þiûrovø sumà, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai bûtø paruoðæ susijusiam sezonui. Tarp auditorijos galëtume suprasti net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Paroda buvo rafinuota siauriausiame elemente ir viskas buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Gydymo metu galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamyboje buvo naudojami tik garbingi ir smulkûs aukðtos spalvos audiniai, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti tik ið nërimo. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikinais. Dar visai neseniai dizaineriai pasiûlë mergaitëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su didelëmis þiedinëmis sankryþomis, puoðtomis nëriniais ir patraukliomis gëlëmis.Po ðou ávyko graþios vestuviø suknelës aukcionas, paruoðtas ypaè paskutinei progai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, aukcione taip pat buvo parduota maþiau drabuþiø ið paskutinës kolekcijos. Paskutinio aukciono pajamos bus pervedamos á ðeimos namus. Pabrëþtina, kad pavadinimas labai remia ávairius patrauklius ir funkcinius veiksmus. Jos savininkai pakartotinai pasiûlë savo produktus aukcionuose ir dël to, kad aukciono objektas buvo net apsilankymas visose gamyklose.Bendrovës atstovas spaudai sakë, kad moderniausia kolekcija ateis á biurus dabar geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad pavadinimas planuoja sukurti kompiuteriø verslà, kuriame bûtø naudingos ne stacionariø parduotuviø kolekcijos.Lenkijos drabuþiø kompanija yra gërimas tarp didþiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Dideliame regione yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, áskaitant daugumà ádomiausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà ði bendrovë organizuoja kolekcijas, padedanèias tikriems Lenkijos dizaineriams. Ðios kolekcijos turi toká svarbø pripaþinimà, kad net iki parduotuvës atidarymo jie yra pasirengæ ilgomis eilëmis nuo vieno ryto. Ðios kolekcijos vyksta ðià ypatingà dienà.Ðio árenginio produktai nuo daugelio metø greitai atpaþástami tarp vartotojø, be to, viduje ir uþsienyje. Raðant apie jà, netikslinga jau nekalbant apie gautø prizø galià ir bandant padaryti aukðèiausios kokybës straipsnius.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai vaikams