Madino ir arenginio saugos reikalavimai

ATEX - tai yra Europos Sàjungos informacija. Jame apibrëþiami esminiai reikalavimai, kuriuos turi atitikti visos prekës, pateikiamos ðërimui erdvëse, kurioms gresia sprogimas. Iðsamûs reikalavimai nustatomi pagal dabartinæ taisyklæ. Ir reikalavimai, kuriø nereglamentuoja nei direktyva, nei standartai, gali bûti vidaus taisykliø, galiojanèiø prieðingose valstybëse narëse, problema.

procedûraReglamentai negali ir negali skirtis nuo direktyvos, be to, jie neturi teisës kelti savo reikalavimø. Kadangi ATEX direktyva 94/9 / EC ápareigoja mus CE þenklu. Taigi kiekvienas „ATEX“ produktas, paþymëtas „Ex“ þenklu, pradþioje turëjo bûti CE þenklu paþymëtas gamintojo. Ir vis dar iðlaikykite procedûrà arba ji yra suderinama su privalomu „treèiosios ðalies“ dalyvavimu, jei gamintojas naudojo kità modulá nei A modulis.

Reglamentø suvienodinimasKadangi nenuoseklûs atskirø ES valstybiø nariø saugos reikalavimai buvo dideli tiesioginio prekiø srauto tarp valstybiø nariø apribojimai, buvo nuspræsta ðias nuostatas suderinti. Kovo 23 d. Europos Parlamentui ir Europos Sàjungos Tarybai paskelbus Direktyvà 94/9 / EB ATEX, kuri buvo pradëta taikyti 2003 m. Liepos mën. Taip pat buvo priimta Direktyva 1999/92 / EB ATEX137 - tai dar vadinama ATEX naudotojais. Tai susijæ su nedideliais darbo saugos reikalavimais, darbo aplinkoje, kur galime pasiekti sprogià aplinkà.Pirmoji direktyva buvo pateikta dabar 2003 m. Antroji direktyva buvo priimta Ûkio, veiksmø ir socialinës politikos, geguþës 29 2003 metais ir galiojanèius ministerijos nuo 2003 m liepos 31 d 25 2010 metø spalio Fell iðlaikyti asmeninæ, kaip ið dalies pakeistas Reglamentas Ûkio ministro 8 Liepa 2010 dël bûtiniausiø reikalavimø pasitikëjimo ir sveikata, susijusi su susitikimo sprogi atmosfera darbo vietoje, kuris pakeitë reglamentà 2003 m galimybæ.