Luna spinta

Netrukus lauktas pavasaris ateina. Tada ne tik galima prarasti keletà papildomø kilogramø, bet ir keisti valgymo stilius. Ðiltesnis oras skatina mus atsisakyti sunkiai virðkinamos dietos, paremtos kûnu ir pienu, ir sveikatai, kad salotos mums pasiûlytø.

vitaminaiSalotos yra didelë vitamino bomba. Jie suteikia mums visus elementus, bûtinus tinkamam kûno funkcionavimui. Lenkai vis dar turi nuojauta, kad jie mieliau naudojasi gyvûninës kilmës produktais. Ðtai kodël tarp mûsø tautieèiø yra daug ðirdies ir kraujagysliø ligø. Koronarinë liga, aterosklerozë ir hipertenzija vis dar yra viena svarbiausiø vyresnio amþiaus þmoniø mirties prieþasèiø. Daþniau valgyti salotas ir maþinti gyvûninës kilmës produktus sumaþina minëtø ligø rizikà.

Dr Farin Man

virðkinamumasDarþovës yra daug lengviau virðkinamos nei kûnas ir pieno produktai. Maþiau yra maisto produktø prekyboje, kad mes jaustume geriau po valgymo. Darþovës turi ðarminæ reakcijà, o ne mësos produktus. Jø dëka jie nesusijæ su rëmens ir hiperchidumo subjektais. Tada dieta, pagrásta salotø vartojimu, yra stipresnë ir patogesnë jûsø paèiø virðkinimo projektui.

Lengva paruoðtiSalotø paruoðimas nëra sudëtingas, ypaè jei turime tinkamà árangà. Darþoviø pjaustytuvas padarys juos nuostabiai greitai. Viskas, kà jums reikia padaryti, yra pasirinkti darþoves, kurios jums reikia norint pasiekti salotas, susmulkinti jas su maðina, sumaiðyti ir pabarstyti citrinos ekstraktu. Per kelias sekundes mes esame stiprûs ir maistingi valgiai.

ðiluminisPrieð atëjus ðvarioms ir drungnoms dienoms, verta prarasti dalá þiemos metu sukauptø kûno riebalø. Geriausias bûdas pasiekti norimà siluetà - pereiti prie dietos, pagrástos darþovëmis ir salotomis. Jûs greitai pamatysite, kad jis gali bûti geresnis nei senas lenkø bigosas ir kiaulienos pjaustymas. Kà daryti, kad paruoðtumëte skanias salotas, jums nereikia bûti ðefu. Viskas, ko reikia, yra energija ir vaizduotë. Jis tik nori ið mûsø, ið kuriø ingredientø mes sukursime skanius ir jaunus salotus.