Kasos internetines parduotuves apareigojimas

Ápareigojimas turëti kasos aparatà buvo ávestas visiems asmenims, dirbantiems su verslu nesusijusiø fiziniø asmenø atveju. Naudojamos grynøjø pinigø kasos èekiai áraðai ir geras mokesèiø apskaièiavimas. Kokius reikalavimus turëtø atitikti kasos aparatas, kad bûtø svarbu iðlaikyti prekybà ir paslaugas?

Geras kasos aparatas buvo ákurtas 2013 m. Rugpjûèio 27 d. Ûkio ministro dekretu. Ði teisë pasirinkta 2013 m. Rugsëjo 16 d. 1076, ir susijæ su kriterijais ir techniniais reikalavimais, kuriø reikia fiskaliniams kasos aparatams. Verta paminëti pagrindinius bruoþus - kasos aparatas turëtø bûti aprûpintas laikrodþiu, nurodanèiu prekës ar paslaugos momentà ir mokëjimo datà, jis turëtø apimti nepakitusá unikalø numerá, vis dar turi nuolat registruoti pajamas ir visà vertæ.Panaðiai ir tuomet, kai atsiranda naujø árenginiø sëkmë, èia taip pat turi bûti atliekamas reguliarus techninis patikrinimas. Jei kasos aparatas veikia be jokiø problemø, pirmasis yra tiksliai dveji metai nuo kasos automatizavimo dienos. Atlikus perþiûrà, kitai perþiûrai bus imtasi dar dvejø metø. Dël to kasos aparatas tai padarys tinkamai ir be jokiø punktø.Kasos aparatø pardavimà vykdo keliolika Lenkijos ámoniø. Parduotuvës kasos aparatai yra visø jø gamintojø ágalioti platintojai. Pagrindinis pasiûlymas ir paslaugø paslaugos. Kasos aparato pirkëjas neturi viskà þinoti. Kiekvienas pardavëjas turëtø bûti tinkamai informuotas, kuris bus puikus kasos tipo kasos aparatas. Þinoma, visi supranta, kad taksi, kitas - advokato ar gydytojo kabinete, o kitas - á parduotuvæ. Kasos aparato kaina yra padalyta, be kita ko ið savo pozicijos ir papildomø funkcijø, kurias ji turi. Tokios papildomos funkcijos ir papildymai, kaip árodymas, yra valiutos ákroviklis, kuris padës visoms transporto paslaugas teikianèioms moterims. Parduotuvës rekomenduojamos parduotuvëse, kuriose yra brûkðniniø kodø skaitytuvas, ir sutartis su parduotuviø svarstyklëmis. Kasos gamintojø ir jø pajëgumø galima rasti statyboje.