Kasos grupes kst

Kasos aparatas yra tik elektroninis prietaisas, kurio projektas yra apyvartos registravimas ir mokesèio suma, kuri turëtø bûti mokama ið maþmeninës prekybos. Pajamø stebëjimà naudojant kasos aparatus (fiskalinius paprastai valdo verslininkai, kurie parduoda prekes / paslaugas asmenims, kurie neuþsiima verslu. Taèiau yra kasos katalogo nuotraukø katalogas.

Pirmiausia apie mokesèiø mokëtojus, kuriø gràþa (palyginti su fiziniais vadovais per praëjusius mokestinius metus nevirðijo dvideðimt tûkstanèiø zlotø. Taèiau reikia paþymëti, kad yra tam tikrø veiklos rûðiø, kurios visada turëtø bûti registruojamos kasoje, nesvarbu, kokia apyvarta. Tai visø pirma susijæ su skystø dujø, variklio daliø, priekabø / puspriekabiø, radijo / televizijos árangos, keleiviø veþimo paslaugø, þmoniø veþimo ir jø bagaþo, mokesèiø konsultacijø, teisiniø paslaugø ir naujø masiø tiekimu.Prieð pirkdami kasos aparatà, turite ásitikinti, kad darbui reikalingas kasos aparatas. Mes neturime su jais elgtis formomis, kai parduodame medþiagas, taip pat siûlome paslaugas ámonëms ar organizacijoms, valstybës ir vietos administracijos institucijoms. Kilus abejonëms, kvalifikuotas personalas patars ir paaiðkins taisykles dël privalomo kasos.

Paþymëtina, kad, pavyzdþiui, automobiliø remonto dirbtuvës neprivalo bûti tiekiamos fiskalinëmis valiutomis, kai jø parduodami produktai yra sukurti automobilyje. Kodël? Dël paskutinës, kad aptariamoje situacijoje jie teikia paslaugas ir jie neparduoda produkto. Taèiau jei mes parodome, kad turime nusipirkti kasos aparatà, laukiame sudëtingo pasirinkimo, nes rinkoje yra daug modeliø. Pirkdami pirmiausia reikia atkreipti dëmesá á tai, ar prietaiso gamintojas turi finansø ministro sprendimà, teigdamas, kad kasos tipas atitinka technines sàlygas ir teises, bûtinas laimëti kasoje.Jei nusipirkau kasos aparatà, turime prisiminti apie jos fiskalizacijà. Per septynias dienas nuo aptariamo darbo atlikimo mes taip pat turime pagalvoti apie tai, kaip tinkamai paskirti já á finansø ástaigà. Reikëtø nepamirðti, kad netinkamas áraðymas gali lemti pralaimëjimo praradimà, 30% pirkimo mokesèio praradimà kartu su pardavimu, áraðytu á registracijos sumà - iki registracijos momento, baudþiamosios fiskalinës sankcijos.Jûs galite laimëti su nuolaida uþ kasos pirkimà. Tai yra 90% grynosios kainos (be PVM, o ne pakankamai gerai uþ 700 PLN uþ kiekvienà kasos aparatà, apie kurá praneðta registracijos pradþioje. Galima iðskaièiuoti nuo dabartinës sàskaitos faktûros apskaièiuotà PVM.