Kasos aparato taisykles

Individualios verslo veiklos vykdymas yra gana sudëtingas iððûkis, ypaè kai pirmà kartà atliekame nepriklausomus profesinius planus. Ið pradþiø turime priimti daug svarbiø sprendimø ir ásigyti reikiamus priedus, pvz., Kasos aparatus.

https://card-iol.eu/lt/

Ádomu, kokio tipo fiskalinis kasos aparatas pasirenkamas, turite atsiþvelgti á kelis pagrindinius aspektus, dël kuriø mûsø pasirinkimas bus teisingas. Sprendimas, kurá mes priëmëme, pirmiausia turëtø bûti susijæs su verslo veikla ir numatomu pajamø kiekiu, kurá mes redaguosime dienos metu. Pvz., Vykdant vienintelá aptarnavimà ar gamybà, sustabdant paslaugø teikimà mobiliuoju sprendimu arba vykdant nemokamà profesijà, pvz., Gydytojà, teisininkà ar architektà, turëtume pasirûpinti teise ir maþu fiskaliniu kasos aparatu, turinèiu ribotà prekiø bazæ. Jei ir kai ieðkome knygø árankio prekyboje, mes, be abejo, pridësime fiskaliná kasà su dideliu prekiø baze, kuri veikia su brûkðniniø kodø skaitytuvu ir parduotuviø svarstyklëmis. Savo ruoþtu, vykdant sandëlá ar vaistinæ, gali bûti naudingiau ásigyti fiskaliná spausdintuvà, turintá standartinæ didelæ prekiø bazæ, ir suteikia galimybæ iðlaikyti elektroninæ kopijà.Kitas elementas, á kurá turëtume atsiþvelgti, yra spausdinimo mechanizmo pasirinkimas, kuriame bus árengtas mûsø kasos aparatas. Parduodant ðiuos gaminius turime du sprendimus: adatos ir termoforminio spausdinimo mechanizmà. Visi jie yra ir privalumai, ir trûkumai, susijæ su paslaugø teikimo iðlaidomis ir darbo patogumu. Terminis spausdinimo mechanizmas yra subtilus ir greitas, garantuojantis didþiausià komfortà darbo metu. Taèiau jos trûkumas yra poreikis pirkti specialø terminá popieriø, kurio kaina yra dvigubai didesnë uþ tradiciná ofsetiná popieriø, ant kurio jie spausdina lëèiau ir stipresnius kasos aparatus su adatos mechanizmu.Tinkamo kasos parinkimas turëtø bûti apgalvotas ir apdairus, nes tada yra viena svarbiausiø priemoniø, be kuriø sunku ásivaizduoti, ar vykdoma bet kokia verslo veikla. Patikimas kasos aparatas, pritaikytas mûsø poreikiams, gali bûti vykdomas daugelá metø be poreikio ieðkoti kitø árenginiø.