Kasos aparatas

Jau individualiame pradþioje turëtume aiðkiai parodyti, kad nepaisymas ir ypatingai neávykdytas privalomas mûsø kasos perþiûros galutinis terminas bûtinai lemia tai, kad bûtinas vadinamojo atleidimo nuo (grynøjø pinigø pirkimo terminas. Verta paminëti, kad paskutinës rûðies sankcijos yra taikomos tiems mokesèiø mokëtojams, kurie per trejus metus nuo registracijos atidarymo dienos nepadarë privalomojo ir privalomo laikotarpio privalomo techninio patikrinimo. Taip pat pasakykime taip, kad tokia perþiûra vykdoma tinkamai.

Visø abejoniø atveju privaloma kasos aparato perþiûra turëtø bûti atliekama ne reèiau kaip kas dvejus metus. Jûs turite pasirûpinti, kà, þinoma, ðie du metai praktiðkai reiðkia. Dël tikslaus skaièiavimo, jûs turite imtis savo atskaitos taðko, tai yra diena, kai ávyko fiskalinis vykdymas arba ðios techninës apþiûros diena.

Todël mokesèiø mokëtojai, perkant pinigus, gali (ir netgi turëtø atsiþvelgti á perþiûros bûtinumo tekste - dvejø metø laikotarpá nuo prietaiso fiskalizavimo momento. Þinoma, ði paslauga specializuojasi ðioje fiskalizavimo srityje. Savo ruoþtu pats fiskalizacijos procesas yra konkretus kasos fiskalinio modulio darbo inicijavimas.

lt.jinx-repellent-magic-formula.eu jinx repellent magic formulaJim Reppellent Magic Formula - Pakeisk savo gyvenimą į geresnį

Prieð perkant kasos aparatà, verta patikrinti, ar ágaliotasis aptarnavimo centras yra jûsø centre, kurá galite padaryti, ávesdami paieðkos variklá tinkamà slaptaþodá, pvz., „Kasos paslaugos“.

Privaloma kasos aparato perþiûra yra tik keletas dalykø darbo prasme. Techninës prieþiûros specialistas atlieka audità pirmiausia dël to, kad yra uþfiksuotas atitinkamo kasos plombos. Patikrina jø sutikimà su áraðais, pateiktais paslaugø knygoje. Specialistas taip pat kontroliuoja bendrà kasos korpuso bûklæ. Vertina pagrindinæ plokðtæ, fiskalinæ atmintá ir fiskaliná modulá. Tuo paèiu metu jis taip pat iðbando þmogaus teisingumà. Be to, ji patikrina kasos programà ir programos versijà, kad bûtø laikomasi áraðø - dar kartà - kasoje. Galiausiai, techninës prieþiûros specialistas áteikia oficialø perþiûros rezultatà - su galimomis rekomendacijomis ir pastabomis - paslaugoms skaityti.Mokestis uþ perþiûrà yra nuo ðimto iki dviejø ðimtø zlotø - uþ pinigus.

Jei nustatëme ðià techninæ apþiûrà, tai gali bûti ðiek tiek klaidinanti. Kodël? Na, nes patikrinimo metu tikrinamos tik tos árangos ðakos, kurios tiesiogiai sumoka uþ nieko naujo, pvz., Apyvartos tikrinimà. Tada yra pasirinkta apþvalga.

Privalomas kasos aparato perþiûra turëtø bûti kruopðèiai priþiûrimas ir ypatingas dëmesys.