Gastronomijos sistema

Restoranas veikia daugelyje srièiø. Viskas sukurta ið tinkamø patalpø, kuriose bus ásikûræs mûsø restoranas. Jis turi pamatyti save prieinamoje vietoje ir atitikti tam tikrus sanitarinius reikalavimus. Tada turëtumëte rûpintis panaðia mûsø patalpø áranga.

Tai ne tik apie tai, kad jam rûpi baldai, bet visø pirma apie vertingà gastronominæ árangà. Taèiau ne viskas. Dar daugiau restoranø rengia profesionalià programinæ árangà, kuri padeda pagerinti siûlomø paslaugø kokybæ. Ðiuolaikinë maitinimo sistema gali integruoti bet kokià IT árangà namuose taip, kad galëtø bendradarbiauti tarpusavyje. Ðio poþiûrio vertë yra puikus darbuotojø darbo gerinimas. Tokie bûdai gali iðspræsti daugelá problemø, kurios gali turëti átakos pastaboms apie restoranà. Jø gërimai sudaro pernelyg didelá klientø lûkesèius dël komisiniø. Tikriausiai taip yra, nes ðioje vietovëje vienu metu bus per daug. IT sistema suteiks mums galimybæ kontroliuoti ðá dalykà taip, kad kiekvienas klientas kuo greièiau gaus uþsakymà. Gastronomijos sprendimai taip pat yra papildomas pranaðumas, ypaè kliento poþiûriu - jie gali tvarkyti naujus mokëjimo bûdus. Be to, jie bendradarbiauja su mokesèiø spausdintuvais, kurie pagreitina klientø aptarnavimà. Verta pabrëþti, kad naudojant „Bluetooth“ technologijà galima spausdinti sàskaitas faktûras belaidþiu bûdu. Papildoma vertë yra galimybë iðraðyti sàskaitas ir jas pristatyti el. Paðtu. Naujoviðki IT sprendimai gali bûti taikomi ne tik restoranams. Jie puikiai dirba ledø parduotuvëse, konditerijos gaminiuose, picerijose ar net maisto sunkveþimiuose. Tinkamas jø taikymas yra stipresnio ir efektyvesnio klientø aptarnavimo signalas.