Filtrai ir makiathas

Norint ásigyti pramoniniø dulkiø surinkëjø, verta þinoti, kad yra tokiø dulkiø surinkëjø tipø. Pirmoji ekonominiø dulkiø surinkëjø tvarka yra nusodinimo kameros. Yra gravitacijos dulkiø kolektoriai. Dulkiø dalelës, kurios patenka á toká dulkiø surinkimo árenginá, patenka á gravitacijos átakà, nukrenta á atskirà dulkiø surinktuvo dugnà, o iðvalyta dujos, kurios yra patogesnës, laisvai atleidþiamos virðutinës tokios dulkiø surinktuvo dalies. Svarbus ðio tipo dulkiø surinkëjø pranaðumas yra galimybë dulkëti nuo karðto dulkiø.

Kitas pramoniniø dulkiø surinkëjø tipas yra inerciniai kolektoriai. Joms bûdinga tai, kad tokias organizacijas lengva naudoti ir jø konstrukcija yra labai supaprastinta. Jûs visada turite turëti, kad jø veiksmingumas nëra svarbus. Taigi realiose gamyklose jie neveikia.Filtrø separatoriai yra dar vienas simbolis. Filtruoti kolektorius ðiuolaikinio stiliaus darbais, kad uþterðtas alkoholis atitiktø tinkamus audinius. Paskutinis tarðos matas iðlieka ant audiniø, o valomos dujos teka. Ðie dulkiø surinkëjai pasiþymi aukðtu efektyvumu. Ðtai kodël jie susirenka ilgesnëse gamybos parduotuvëse.Verta prisiminti, kad pramoninis dulkiø iðtraukimas nurodomas bet kurioje darbo vietoje, kur perduodama tam tikra oro tarða. Verta prisiminti, kad tokie pramoniniai dulkiø surinkëjai yra toli ir mes turëtume pritaikyti jûsø dulkiø surinktuvà prie namuose pastatyto darbo pobûdþio. Taigi perskaitykite apie tinkamus tokiø dulkiø surinkëjø parametrus, kad galiausiai galëtume nuspræsti, kaip nuspræsti. Dulkiø kolektoriø tipai visø pirma yra valymo efektyvumas. Todël ðie dulkiø kolektoriai, kurie yra ðiek tiek svarbesni, yra daug efektyvesni. Taip pat svarbi pramoniniø dulkiø surinkëjø ámonë. Verta naudoti ið patikrintø ámoniø, kurios naudoja gerà gráþtamàjá ryðá. Esant dabartiniam tipui, mes tikrai nesugebësime nusipirkti mûsø ásigyto pramoninio dulkiø surinkimo.