Facebook psichologas

Susipaþinkite su savo protu, paþinkite savo emocijas, bûkite naudingesnis þmogus ... Tai yra psichologø naudojami ðûkiai. Kaip neabejotinai? Ar psichologo paslauga taip pat taikoma, kokiose situacijose?

Money Amulet

Psichologo ir psichiatro þodis Lenkijoje vis dar yra nepalankus ir susijæs su problemomis ir psichikos trûkumais, kuriø mes neþinome iki galo, mes tiesiog bijome. Vakarø Europoje arba Amerikoje - JAV ir Kanadoje - psichologø darbas yra labai gerai vertinamas. Jø dëmesys ir ágûdþiai turi daug veidø, ne tik áþymybiø.

Visi mes turime suskirstymo akimirkas. Daþnai tokias bûsenas sukelia ávairios su gyvenimo situacijomis susijusios patirties - nesëkmingos meilës, darbø problemos, kontaktai su ávairiais þmonëmis, ðeimos problemos ar artimøjø mirtis, trauminës patirties ar priklausomybës ... Ðie ávykiai atspausdina savo psichikà. Kai kurie þmonës gali jiems padëti, dalindamiesi jais su neigiama meile ir prisiminimais, o moterø skaièius negali susidoroti. Tada, norint iðvengti tragedijos - saviþudybës ar patekimo á tam tikrà psichinæ ligà ar priklausomybæ - reikia specialisto psichologo ar psichiatro. Kartais pakanka vieno susitikimo, ir bûtinas ilgalaikis gydymas, kuris padës organizuoti sutrikdytà vidaus pasaulá. Susitikimai su psichologu turëtø bûti laikomi áprastais gydytojo vizitais - tik jie visiðkai susitinka su proto ir sielos gydytoju. Apie tokius susitikimus kalbama apie mus, apie tai, kas mums trukdo, mokosi mûsø darbø elementø ir bûdø þaisti su manija, tai iðgydyti ir atsikratyti blogø minèiø.

Visame mieste rasite psichologinæ pagalbà, terapinæ pagalbà ir verta jà naudoti. Krokuvos psichologas atsakys á bet kokius nerimà kelianèius tyrimus ir padës jums spræsti temas, kurios gali paversti gerà koðmarà á koðmarà.