Enova erp atsiliepimai

„Enova“ programinæ árangà sukëlë profesionalø grupë. Geriausi dizaineriai, programuotojai ir testuotojai per daugelá metø nenuilstamai dirbo, kad straipsnis bûtø tobulas. Jø tobulumas reiðkia daugiau metø, kai laikomasi klientø, kuriuos jie gali gauti per 24 valandas per savaitæ. Kiekvienas klientas naudojamas atskirai. Malonus ir glaudus bendradarbiavimas leido plëtoti programinæ árangà taip, kad jis taip pat bûtø ekonomiðkesnis ir praktiðkesnis, kad jis nebûtø lygus IT pardavimui.

„Enova Kadry“ programa ir „Payroll“ yra programinë áranga, kuri veiksmingai palaiko þmogiðkojo kapitalo valdymà bet kurioje ámonëje. Jis susiduria su biurais, kuriuose dirba keli ar keli tûkstanèiai darbuotojø. Ði programa atvaizduoja sudëtingà organizacinæ organizacinæ struktûrà su svarbia galimybe ir efektyvumu. Programinë áranga atitinka visus Lenkijos teisës aktø reikalavimus. Tiek, kiek tai susijæ su personalo duomenø áraðais, ZUS socialinio draudimo ámokø, mokesèiø, darbo uþmokesèio ir ligos iðmokø apskaièiavimas. Programinë áranga yra daugelio gavëjø duomenys. Jas gali naudoti, be kita ko, valdybos nariai, apskaitos tarnybos, ámonës, teikianèios paslaugas ið darbo departamento ar personalo áraðø, taip pat personalo skyriaus darbuotojai ir darbo uþmokesèio.

Verta pasikliauti ilgametæ patirtá turinèia kompanija. Pasirinkite programinæ árangà „Enova HR“ ir „Payroll“ uþ vystymàsi ir tvirtesná mûsø vardo valdymà. Programa suteikia pranaðumà tobulinant þmogiðkøjø iðtekliø valdymo procesus, sistemos veikimà, sumaþinant klaidø rizikà, procesø automatizavimà, greità ir intuityvø prieigà prie iðsamios informacijos apie þmones. Programinë áranga taupo laikà þmogiðkøjø iðtekliø skyriuje ir palaiko ðá skyriø, kad jis dirbtø daþnai. Programa garantuoja visiðkà sutikimà su visomis taisyklëmis ir ástatymø nustatytomis sàlygomis, veikianèiomis visame pasaulyje.

Pasirinkite programinæ árangà „Enova Kadry“ ir „Payroll“ ir pamatysite, kad tai verta. IT personalas yra paprastas, jums yra dvideðimt keturi sezonai septynias dienas per savaitæ. Jie padës ádiegti, konfigûruoti ir paleisti programinæ árangà, paruoðti kompanijos IT sistemà programinës árangos centrui sukurti.