Duno drabuthio gamintojas

Praëjusá ðeðtadiená buvo padaryta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie turëjo pamatyti, kà dizaineriai baigë artëjanèiam sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Paroda buvo sukurta artimiausiu metu, o suma atëjo be jokiø kliûèiø. Tokiu bûdu galëtume pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø vertë grindþiama visiðkai realiais ir erdviais audiniais su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti ið nërimo. Be jø, nëriniai, romantiðkos suknelës ir sumuðtintos palaidinës ir siuvinëti bikini sukëlë pagarbà. Ðiltais drabuþiø dizaineriais, suprojektuotais moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su ðvariais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos baigësi graþios vestuviø suknelës aukcionas, specialiai sukurtas naujai kovai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuriam reikëjo likti anonimiðkai. Be to, aukcione taip pat buvo parduota maþiau drabuþiø ið mados kolekcijos. Pajamos, gautos ið einamøjø pardavimø, bus nustatytos kaip namø naðlaièiai. Pabrëþtina, kad bendrovë mielai remia ávairias graþias ir geras atsargas. Jos savininkas pakartotinai paskelbë mûsø produktus aukcionams, o kai aukciono objektas buvo netgi apsilankæs toje paèioje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija pasieks parduotuviø dabar geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas svarsto galimybæ atidaryti kompiuteriø verslà, kurio kolekcijos bûtø kitokios nei fiksuotojo ryðio komandos.Jûsø drabuþiø kompanija yra gërimas tarp didþiausiø drabuþiø gamintojø. Visame regione yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, ðiuolaikiniø, visø pirma daugelio geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà ði kompanija sudaro kolekcijas, sutarusi su þinomais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos puikiai pripaþásta, kad daugelis prieð parduotuvës pradþià, pasiruoðæ rytà, vaþiuoja kilometrø eilëmis. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Dabartinës ámonës vaisiai daugelá metø yra labai svarbûs tarp vartotojø, taip pat ir ðalyje, ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nesugeba paminëti, kokio pasitenkinimo ji gavo, ir patvirtina, kad gaminiai yra aukðèiausios kokybës.

Perþiûrëti mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai Varðuvoje