Dukuoti plaukus pirdtais

Mano dukterëèia ypaè mëgsta þaisti su plaukais, galite uþsikrësti jà kelias dienas ir taip pat ðepeèiu jà. Tuo paèiu metu, tai tikrai sugeria, kad jei man reikia viskà, kad atrodytø tobulas, að galiu ðeðis kartus suskirstyti vienà pynæ, kiekvienà kartà prijungus prie plaukø dþiovintuvø ar ákiðant plaukus. Jis vertina mokyklø pasirodymus ir juos ágyvendina. Jos nauja kûryba, kunigas Jokesnister, bando juokinga ir reikalauja tobulos ðukuosenos ir suknelës. Ið pradþiø, mano mama susipynë á porà pintiniø su lankais, prie jø prikabinta. Tada ði þavinga mergaitë sakë ne, ne, o ne dar kartà. Geriau paþvelgti á interjerà ... ir jis prasidëjo. Keturiasdeðimt penkios minutës ir jø modeliavimas. Ji puikiai atrodë kaip didelë princesë. Taèiau, kaip tai pasakytina ir apie princeses, ji gana greitai pakeitë savo mintis. Tai neturi átakos faktui, kad nuo formavimo pradþios praëjo beveik dvi valandos. Netikëtai ... visiðkai pasikeitë vizija, o savo kalboje ji skambëjo ðiek tiek daugiau, „nemëgstu, að nematau nieko, kas yra princesëje. Ji paklausë naujos ðukuosenos, jos plaukai supjaustyti uþpildytos kokos poþiûriu. Kadangi, þinoma, kaip jau sakë aukðèiau, mes jau turime ágûdþiø, kad galëtume pritvirtinti plaukus, paskutinis - visiðkai greitai. Buvo sukurta jos motina ið kitos pusës, dar dvideðimt minuèiø.

https://slim-cho.eu/lt/Chocolate slim - Geriausias receptas veiksmingam svorio netekimui!

Að rekomenduoju „bubu-store“ plaukø áraðus