Depresija 8 nedtumo menesiais

Kontaktas su galva, kuri ketina depresuoti, nëra vienareikðmiðka. Asmuo, vartojantis depresijà, praranda savo ligà ir skriaudà dël maisto. Ji neturi energijos, ji nesirûpina savo vaiku, ji vis dar skundþiasi, jauèiasi pasitikëjimo savimi ir maþo savigarbos stoka. Visa tai sukelia, kad dabar ne depresijos artimieji pateikia jà kaip greièiausias bûdas kreiptis pagalbos.

Depresijos gydymas paprastai atliekamas elgsenos, paþinimo, Gestalto ar psichodinaminës terapijos bûdu. Gydymo tipas nori ið kliento kognityvinio poþiûrio, bet ir nuo ligos stadijos. Viskas bus vertinama Krokuvos psichiatru, kuris paskiria vaistus ir psichologà, kuris kalba su pacientu.Taèiau gydymà paprastai nori ne tik depresija, bet ir visa ðeima. Paprastai paaugliø depresija iðeina ið to, kas vyksta bet kurioje ðeimoje. Prieð iðvykdami á paskutiná, turite atvykti pas gydytojà, kuris nuspræs, ar taip, tai yra depresija. Akivaizdu, kad ðis negalavimas mums neturi átakos, ir mes tik laikinai depresijame. & Nbsp; & nbsp; Tada antidepresantø vartojimas yra nepageidaujamas.Koks skirtumas tarp depresijos ir tradicinës chandros? „Chandra“ yra sumaþëjusi nuotaika, kuria keièiasi stimulai. Jei jau seniai jauèiame liûdesá ir staiga atsiranda kaþkas, kas pagerina mûsø nuotaikà, tai reiðkia, kad mes ne depresija. Nusivylæs þmogus nesuteikia jokiø tipiðkø laiko raðytojø ar juokingø vaizdo áraðø ar santykiø su artimaisiais. Depresijos vaidmenys yra abejingi emociðkai ákrautiems veiksniams, o tai árodo, kad sunku pralinksminti depresiná asmená, ir vis dar yra sunku sulaikyti. Asmuo, turintis depresijà ið pradþiø, nustoja daryti tai, kà jos paimtø. Tada jis pradeda vengti kontakto su atstovais, nes jis mato, kad jis neatsako á aplinkà, nesudaro pokalbiø su savo bendraamþiais. Tada jis pradeda palikti socialinius vaidmenis - jis nustoja bûti stiprus tëvas, nustoja bûti vaikui. Dukra nustoja priklausyti nuo tëvø. Jis turëtø bûti traktuojamas kaip galima greièiau.