Modul vertinimo programa pendidikan

„Optima“ programa yra daugelio moduliø, susijusiø su viena bendra duomenø baze, tinklas. Priklausomai nuo tam tikros ámonës iðtekliø, moduliai gali bûti laisvai sujungti. Programa veikia „Microsoft Windows“ tinklø grupëje (galimas vieno