Malunelis su dulkio surinktuvu

Pagrindinis ES ATEX direktyvos tikslas - sumaþinti potencialiai sprogstamose zonose tiekimo rizikà. Tokiø zonø árankiø naudojimas gali prisidëti prie sprogimo, o tada tai yra didelis pavojus.Prietaisai, kuriuos ðioje erdvëje jie gali

Gastronomijos sistema

Restoranas veikia daugelyje srièiø. Viskas sukurta ið tinkamø patalpø, kuriose bus ásikûræs mûsø restoranas. Jis turi pamatyti save prieinamoje vietoje ir atitikti tam tikrus sanitarinius reikalavimus. Tada turëtumëte rûpintis panaðia mûsø

Kasos aparatas atleidimo id darbo

Daug darbuotojø, atsiþvelgdami á oficialiø medþiagø krûvà, uþima tamsias akis, o ekonominës iniciatyvos ataskaitos uþpildymo vizija veiksmingai naikina valstybæ visoms dienoms. Þinoma, ne visi bijo tokio dalyko. Apskaitininkai yra tie patys

Fiskalines spausdintuvo idlaidos

Ar perkate fiskaliná spausdintuvà? Puikus - ðis pasirinkimas sustiprins jûsø ámonës padëtá ðiame sektoriuje ir bus naudingas norint gauti didelá pelnà. Tai atsitinka, kai pasirenkate savo poreikius atitinkantá spausdintuvà.

Norint gauti daug

Mesos konservavimas pried rukyma

Þmogui gyventi reikia trijø dalykø. Deguonis, gërimas ir maistas. Tiek laiko, kiek oras ir vanduo nesumaþëja, maistas praranda savo pranaðumà. Mësa tampa sena ir uþsikreèia, kirminai pasilieka kvieèiuose, o poveikis pasitaiko.