Apsaugos nuo sprogimo ataisai kasyboje

Asmens sutrikimas yra psichikos degeneracija, kurios pirmieji bruoþai yra giliai ásiðaknijæ ir sveiki santykiø su aplinka modeliai, uþkertantys kelià elgesiui visuomenëje visuotinai pripaþintø normø dydþiu. Bet kokio tipo sutrikimø ðaltinis gali bûti patirtys, kurias patyrëme ne tik vaikystëje, bet ir vëlesniuose gyvenimo laikotarpiuose, baimëse ar netgi trûkstant pagrindiniø gyvenimo poreikiø. “Nbsp; Þmoniø, turinèiø daugiau ar kelis pavojingus asmenybës sutrikimus, charakteristikos bus:

giliai ásiðaknijæ kai kurias asmenines dalis, kurios papildomai sistemoje perraðomos á artimiausius sveiko þmogaus bruoþus,gebëjimo prisitaikyti prie situacijos stoka - tai árodo, kad þinoma galva labai nedaugelyje dalykø natûraliai bus deponuojama dabartiniu vieninteliu bûdu,visos ádëtos savybës pasireiðkia ne tik realybës priëmimo sistemoje, bet ir tyrimø bei emocijø, susijusiø su viena kitai ir atskirais tipais, atveju. Tada jis atlieka uþduotá ir yra stiprus daugiausia kontaktø su svetimø tipø sezonu, kuris personaþo sutrikimø turinèiø simboliø atveju gali bûti stipriai defektuotas,Moterø, turinèiø sutrikimø, ypatybës sudaro bendrà kito, skirtingos asmenybës modelá, ir jie nëra individualûs elgesys atsitiktinëje situacijoje.

https://g-erm.eu/lt/

Jûs galite iðmokti daugybæ asmenybës sutrikimø bûdø, nuo tø, kurie save pateikia kaip save, per visiðkai nekenksmingà, bandydami sukelti naujø tipø þaizdas. Toliau pateikiami kai kurie ið labiausiai specifiniø psichikos sutrikimø tipø:

ðizoidø asmenybë - asmuo, galintis tapti tokio tipo asmenybës sutrikimu, daþnai yra iðskirtinai sudëtingo ir beprasmiðko asmens privataus pasaulio áspûdis. Pirmajame tokio tipo susitikime þmogus suteikia sau didelá atstumà ir savikontrolæ, net kelis empatinius. Kita vertus, jo mintys yra labai originalios ir (arba labai originalios. Ðizoidinio þmogaus emocinë bûsena bus þinoma ir suknelë; dabartinis þmogus bus tinkamas ir nepriekaiðtingas suknelës stilius, kartais ekscentrinis, niekada nepaliksite uþ mados ar visuotinai pripaþintos teisës, kà jis atrodo. Paskutinio sutrikimo þlugimo prieþastys nëra tiksliai þinomos ar apibrëþiamos. Kai kurie mokslininkai tvirtina, kad juos sukelia pernelyg didelë tëvø prieþiûra jauname amþiuje, o kiti - prieðingai. Psichiatrai savo diagnozæ grindþia paciento veikimu, pvz., Trûksta arba labai nedideliu mastu siekia patenkinti savo malonumus, emociná ðaltumà, susidomëjimà tiek ðlovinimu, tiek kritika, kaip vienà ir norà keisti ðá laipsná.emocinis baimë - bûdingas dviejø tipø moterims, turinèioms emociná baimæ: impulsyvus tipas ir pasienio klientas. Þmonëms, sergantiems abiejø rûðiø disfunkcija, galite matyti didelá impulsyvumà, nesukeliant pasekmiø, sparèiai plinta su neribotu pykèiu, hiperaktyvumu ar dirglumu. Taèiau abiejø emociniø sukrëtimø tipai labai skiriasi. Impulsyvus þmogus, nes jis daþnai neturi ekstremaliø formø meilës ir iðlaikymo kontrolës, be to, skundþiasi dël gilios psichologinës átampos. Taèiau ribinë linija yra pavojinga emocinio iðkraipymo atðaka, nes neseniai psichikos liga serganèio asmens nuotaika yra tokia didþiulë ir staiga, kad nelaimingø atsitikimø grupëje jie eina saviþudybæ.Baimë - tokio tipo sutrikimas yra gana sklandus ir skaitymas skaitytojams. Tai reiðkia, kad kenèiantis asmuo bijo. Ir jos baimë gali turëti tiesiog didëjanèiø ir turinèiø daiktø lygá. Pasekmë - apsvarstyti situacijas ir reiðkinius, kurie sukelia blogà nerimà, kuris geriausiu atveju sukelia tik objektus, kurie yra socialiniai, blogiausiu ir netgi saviþudybës ar agresijos, nukreipti á kità asmená. Yra tipø fobijø, tokiø kaip arachnofobija, homofobija, klaustrofobija arba net pedofizija (lëlës baimë, trisideapofija (13 baimë ir vis dar pedofobija (vaikø baimë ar net aerofobija (oro baimë.priklausomybë - mes nekalbame apie antràjá kelià. Asmuo, turintis asmens sutrikimà funkcijos fone, yra tiesiog priklausomas nuo naujo asmens. Ji negali susidoroti be receptø, kuriuose yra visi jie, leidþia kitiems priimti sprendimus, susijusius su paciento naujumo veiksmu, negali savarankiðkai priimti sprendimø, yra subjektyvus ir pernelyg nuolankus.

Tiesa ta, kad yra labai maþas þmogus, kuris gali bûti keièiamasi tikra ðirdimi, turinèia visiðkai sveikà. Taèiau, jei gera dalis tampa pernelyg pernelyg perdëta, svarbu, kad psichiatro saugumas gautø nuomonæ.