Apdviestas miegamajame

Ðiuolaikinis LED avarinis apðvietimas yra naudojamas tais atvejais, kai elektros energijos tiekimo sutrikimo arba kito gedimo pabaigoje svarbus apðvietimas nustoja veikti. Lenkijoje yra daug norminiø aktø ir specialiø normø, kurios sprendþia visus klausimus, tiesiogiai susijusius su avarinio apðvietimo prietaisø màstymu, diegimu ir veikimu.

Apðvietimo tipaiPradþioje verta pridurti, kad kartu su naujausiu standartu PN-EN 13201, avarinis LED apðvietimas ið tikrøjø yra bendras terminas ávairioms apðvietimo rûðims.Populiariausios apðvietimo rûðys yra:- avarinis apðvietimas- ryðiø keliø apðvietimas- atviros zonos apðvietimas- didelës rizikos zonos apðvietimas

Pagrindiniai avarinio apðvietimo uþdaviniaiAvarinis apðvietimas atlieka labai svarbø vaidmená, visø pirma, kai yra iðjungtas ðviestuvas, kuris numatytas statant pagrindiná apðvietimà. Ypaè svarbus vaidmuo ðiuo metu yra tai, kad visi avarinio apðvietimo ðviestuvai turi bûti maitinami ið ðaltiniø, kurie nepriklauso nuo pagrindinio maitinimo ðaltinio. Ðiuolaikinis avarinis LED apðvietimas pirmiausia turëtø bûti avarinis avarinis apðvietimas ir avarinis evakuacijos apðvietimas. Pagrindinë avarinio apðvietimo uþduotis, kaip aiðkiai suprantama, yra suteikti didþiausià pasitikëjimà pagrindinio maitinimo ðaltinio praradimo sëkme.Escape avarinis apðvietimas rodomas ið trijø tipø apðvietimo. Èia, þinoma, grindþiamas evakuacijos marðruto apðvietimas, kuris turëtø uþtikrinti aukðèiausià ámanomà saugos lygá, kai iðeisite ið dabartinës vietos. Svarbu sukurti labiausiai áprastas þiûrëjimo sàlygas, kurios taip pat leido identifikuoti kaip geriausià evakuacijos marðrutø naudojimà. Avarinio apðvietimo vieta, taip pat specialios ugnies ir saugos árangos naudojimas èia yra labai svarbus klausimas.

Kur veikia avarinis apðvietimas?LED avarinis apðvietimas turi bûti naudojamas visuose pastatuose, kuriuose staigus átampos praradimas gali kelti grësmæ sveikatai, gyvybei ir aplinkai. Ðá apðvietimà taip pat reikëtø iðmesti á tokius butus, kuriuose átampos praradimas gali sukelti didelius materialinius nuostolius. Tokie kambariai turëtø bûti maitinami ið dviejø energijos ðaltiniø, kurie yra vienas ið kito. Labai svarbus klausimas yra ir automatinis avarinio apðvietimo árengimas. Lenkijoje yra specialios taisyklës, kurios labai gerai apibrëþia, kur vietose turëtø bûti árengtas profesionalus avarinis apðvietimas. Tuo metu jie, inter alia, sudaro tokius kambarius kaip:- kinas- teatrai- filharmonijos- sporto salës (daugiau nei 300 þmoniø- auditorijos kambariai- pramogø vietosAvarinis apðvietimas turi bûti reguliuojamas kiekvienoje parodoje ir apartamentuose, kuriø plotas virðija 1000 m2. Pagal taisykles, avarinis apðvietimas taip pat turëtø bûti árengtas kolektyvinës gyvenamosios vietos blokuose, kuriuose yra daugiau nei 200 þmoniø. Taip pat verta paminëti, kad avarinis apðvietimas turëtø bûti naudojamas garaþuose, kurie apðviesti tik dirbtine ðviesa.

Populiariausias apðvietimas rinkojeVietinëje rinkoje ðiuolaikiniame etape evakuacijos apðvietimas vaidina daug ilgalaiká prekës þenklà, kuriame ðviesos ðaltiniai buvo árengti LED diodø, turinèiø labai svarbø apðvietimà, dalyje. Ðiandien galite ásigyti abiejø árenginiø, skirtø tiesioginiam montavimui, versijas, tuo paèiu metu tuo paèiu metu montuojant prietaisus prie lubø ar praplaukite. Taip pat labai populiarûs kryptiniai ðviestuvai ir ðiuolaikiniai dienos ðviesos ðviestuvai.