Akroviklio sprogimas

VarikosetteVarikosette Veiksmingas venų išsiplėtimas ir jų simptomai

Sprogimo pavadinimas yra greitas dideliø energijos kiekiø atskyrimas. Ðis veiksmas kelia daug pavojø. Sprogimà daþniausiai lydi staigus temperatûros ir slëgio padidëjimas, spinduliuotës emisija (pvz., Þaibo ar branduolinio sprogimo ðviesos impulsas arba akustinës bangos (daþniausiai tie patys garso þaidimai arba specialus fotografijos sprogimas. Nëra prasmës, kad nekontroliuojamas reiðkinys uþpildo þmones baimëmis.

Kokios sritys gali sprogti? Daþniausiai juos uþima pavirðiai, kuriuose galimas pavojus gali bûti atmosfera. Sprogioje aplinkoje ypatingas degiø medþiagø miðinys yra susijæs su dujomis, garais ar miglu, t. Y. Miðiniais su oru atmosferos sàlygomis, kai jie sukelia aukðtà temperatûrà. Gerai þinoti, kad sprogmenyse sprogimà gali sukelti tik kibirkðtys arba elektros lankas.

Labiausiai nykstanèios erdvës yra m.im. chemijos gamyklos, naftos perdirbimo ámonës, degalinës, elektrinës, daþø gamyklos, daþø parduotuvës, degalinës, transporto priemonës, nuotekø valymo árenginiai, oro uostai, grûdø malûnai arba laivø statyklos. Uþdegimas aukðèiau minëtose vietose sukeltø sprogimà, kurio rezultatai bûtø milþiniðki. Þinoma, jie sukeltø dideliø materialiniø nuostoliø ir keltø pavojø þmoniø gyvybei.

Siekiant uþkirsti kelià minëtai þalai, nereikëtø nuvertinti prevenciniø veiksmø, ty apsaugos nuo sprogimo. Daugelyje ðaliø buvo sukurti specialûs ástatymai, direktyvos ir standartai, kuriais siekiama sumaþinti sprogimo rizikà ir paðalinti galimà þalà. Vietose, kuriose kyla sprogimo pavojus, turëtø bûti ádiegta sistema, leidþianti jose dirbanèiø þmoniø saugumui.