Akademijos fitneso bendrovio programa

„CDN Klasyka“ programa yra ne tik darni, bet ir mûsø pasiûlymas, skirtas tiek jaunoms, tiek maþoms ámonëms gamybos, aptarnavimo ir komercinës veiklos srityse.

Visas CDN paketo organizmas yra iðreikðtas trijø tipø programomis. Visø pirma, tai yra sandëliø-sàskaitø faktûrø iðraðymo sistema, kurioje galima rasti „Firma ++“, „Sàskaitos“. Antra, yra paskutinë finansø ir apskaitos idëja, apimanti mokesèiø knygà ir prekybos knygà. Treèia, tai yra þmogiðkøjø iðtekliø ir darbo uþmokesèio sistema, kurioje galite rasti Pay Plus, Payroll ir HR.1 Bendrovë ++, Sàskaitos - tai projektai, turintys daugybæ funkcijø, kurios palengvina funkciná ir tvirtà verslo ir paslaugø procesø aptarnavimà biure.2 Mokesèiø knygelë, prekybos knyga - tai yra tvarka, þymiai pagerinanti darbà, nesusijusá su priimtais ekonominiø ávykiø áraðymo bûdais. Jie gerina apskaitos skyriaus darbà.3 „Payroll Plus“, „Payroll“ ir „HR“ - tai planai, kurie palengvina visus sprendimø priëmimo procesus, kurie perduodami antrajam vadovavimo stiliui, remiantis visuomet svarbiais kûno bazëje surinktais duomenimis.Su labai iðvardytø programø linijomis, kiekvienas vaikinas gali pasirinkti savo biurui gerus produktus ir juos pritaikyti individualiai.Visas CDN klasikinis paketas yra naudingas ir lankstus. Idëjos yra firminës informacinës sistemos ámoniø paslaugoms. Jie eina á MS-DOS vietà. Kaip galima naudoti darbo metodà taip pat „Windows 95“, „Microsoft Windows 98“, „Windows NT 4“, „Windows 2000“, „Windows Me“, „Windows XP“. Jie yra ryðkûs ir patvarûs, o visas iðdëstymas yra puikus. Tai ne tik geriausias, bet ir labiausiai ádomus verslininkø paketas.Patikimas viso „Comarch ERP Klasyka“ organizmo pranaðumas yra tas, kad jis gaminamas, siekiant ateityje suderinti geleþinkelius su PVM ir visus kitus bûsimus ástatymus. Programa nepriekaiðtingai skaièiuoja mokesèius ir gerai tvarko knygas. Klientai, kurie pakete aptariami tik teigiama priemone, apie tai kalba. Ðios programos nuolat atnaujinamos jau daugiau nei dvideðimt metø, todël jos ágijo didelæ partneriø grupæ ir giria klientus.