1994 m psichikos sveikatos astatymas

Þmogaus psichika yra labai maloni ir lengva iðorinëms idëjoms, pvz stiprios emocijos, traumos ar trauminës patirties. Deja, ðiomis sàlygomis nebus iðvengta streso poveikio. Kà daryti, kad kuo ilgiau iðlaikytumëte gerà psichinæ sveikatà?

Psichoterapija yra puikus sprendimas. Tai reiðkia metodø rinkiná, kuris padeda ar palengvina ávairiø ligø ir problemø, turinèiø þmogaus psichologinio pobûdþio, gydymà. Kokios kitos psichoterapijos nuo grieþto gydymo? Na, naudojami psichoterapiniai metodai yra pagrásti tarpasmeniniais santykiais. Psichoterapija daugiausia naudojama neurotiniø sutrikimø (taip pat vadinamø nerimo sutrikimais ir asmenybës sutrikimø gydymui. Sëkmingai, kai pacientas nelieka áslaptintu sutrikimu ir nori kaþkieno pagalbos, nuosavybë skiriasi nuo psichosocialinës tarnybos.

Prieð lankydamiesi psichoterapeutu verta atsakyti uþ tai, kokiø tikslø jis turës dalyvauti psichoterapijoje. Jos pagrindinës prielaidos - tai poþiûris, kaip keisti poþiûrá ir padëti pacientui, taip pat didinti emocines þinias, pvz., Didinti savigarbà, padëti susidoroti su stresu ar naujomis baimëmis, didinti savikontrolës lygá, geriau uþmegzti tarpasmeninius ryðius, gerinti mainus su aplinka, plëtoti bendradarbiavimo ágûdþius, taip pat tobulinti savo ákvëpimà naudoti kiekvienà veiklà.

Mûsø siûloma psichoterapija yra tradicinë pagalbos kokybë, kurià galima panaudoti bet kokioje krizës situacijoje. Jei kovojate su populiariais nuotaikø pasikeitimais, ávairios baimës trukdo jûsø kasdieniam darbui, jauèiatës nerimas, kuris neleidþia jums uþmigti, jums kelia nerimà dël ðeimos ar specialiosios veiklos problemø arba tiesiog nesinaudokite savo egzistencijos malonumu, praneðkite mums. Mûsø kelio dëka sugráðite á sëkmingà gyvenimà.