1 medicinine pagalba

Tarkime, kad norite nedelsiant kreiptis á gydytojà. Ne todël, kad tai yra mûsø kûnas, bet todël, kad turime stipriø problemø dël mûsø psichikos, nesvarbu, ar mes atvykome á psichiatrà, ar jie sukûrë ðá menà savo gyvenimui ar sveikatai. Bet kokiu atveju, apsilankymas psichiatre, todël, kai norima pasikalbëti su bet kuriuo kitu specialistu, reikia tinkamø pasiruoðimø.

Pirmasis psichiatro vizitas bus pilnas pokalbis. Turësime pasakyti apie mûsø problemas, kai jie pradëjo, kai jie suþinojo juos ir kà jie sukëlë. Labai sunku iðtrûkti, sugebëjimas pasitikëti svetimomis ligomis, kurios kankina mus. Todël verta apsvarstyti, kà nuspræsime perduoti gydytojui. Þinoma, nemanome, kad mokymasis paslëpti kai kuriuos mûsø draugø psichiatrø skundus, prieðingai. Tam, kad gydytojas mums padëtø mums sumokëti, jis turi kuo labiau þinoti bet koká momentà, susijusá su jo problemø atsiradimu, todël reikës prisiminti visus galimus faktus, susijusius su psichikos geleþinkeliais. Neturëtume nustebinti, jei laiku psichiatras praðo pokalbio su artimos grupës nariais ir draugais.

Prieð pirmàjà psichiatro datà taip pat turite perþiûrëti dabartinæ dietà, vaistus ir gydymà. Pavyzdþiui, ûminis apsinuodijimas metilo alkoholiu ar sunkiomis infekcijomis gali sukelti depresijà, sunkus B1 vitamino trûkumas gali sukelti psichozæ, B12 trûkumas sukelia mieguistumà ir klaidas, lëtinis skausmas ir triukðmas, o dar labiau patyrusios operacijos gali kalbëti apie jusliná jautrumà ir emocinius svyravimus. Psichiatras, siekdamas gauti tinkamà ir iðsamø paciento sveikatos bûklës vaizdà, nusprendþia iðsiøsti gydomàjá asmená tolesniems tyrimams. Be to, jis gali uþsisakyti papildomus neurologo ar internisto testus, todël gali prireikti gamtos ir ðlapimo tyrimø. Daugeliu atvejø iðimties tvarka reikës atlikti galvos tomografijà, kuri parodys iðsamø galimø kaukolës tinklo pokyèiø vaizdà.